ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ


ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Save As Yazılım Elt. Bsn. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.(“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (KVKK) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanun’un 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 

Şirketimize yapmış olduğunuz ziyaret kapsamında alınan kişisel verileriniz, sizin, şirket çalışanlarının, üçüncü kişilerin ve şirketin fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, şirket çalışanları ile ziyaretçilerimiz ve müşterilerimize sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve ziyaretin azami verimle amacına ulaşmasını temin amaçlarıyla şirket girişinde sorularak ve şirket içerisinde güvenlik kameralarıyla kayda alınarak temin edilen kişisel verileriniz:

 

 • Kimlik bilgileriniz (isim, soy isim)
 • Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz (kamera kaydı görüntüleri),

Fiziksel Mekan Güvenliği kapsamındaki kişisel verileriniz, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması amacıyla işlenmektedir.

Anılan kişisel verilerinizin temini ve saklanması, Şirket’imizle ilişkide olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve fiziki güvenliklerinin sağlanması, şirket çalışanlarına ve ziyaretçilere güvenli ve kaliteli bir çalışma ve iletişim alanı oluşturma amaçlarına dönük olduğundan, KVKK md.5/2-f’da ifadesini bulan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve md. 5/2-ç’de ifadesini bulan “Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuksal nedenlerine dayanmaktadır.

Anılan kişisel verileriniz işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz kişilerin erişimine maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, yukarıda belirtilen hukuki sebepler temelinde, elde ediliş amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmak kaydıyla, gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş sınırlı sayıda kişinin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilişimsel ve fiziksel tedbirler alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, adli bir vaka sebebiyle delil niteliği taşıması gibi başka bir hukuki gereklilik mevcut değilse, ilk periyodik imha döneminde imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlarla ve güvenliğin sağlanması adına gerekli olması halinde Sağdıçlar Grup Şirketleri’nin ilgili departmanlarıyla veya resmen talep edilmesi halinde adli makamlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’imize iletmeniz durumunda Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve        kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirket’imize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirket’imize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı;

 

- Web sitemizde (www.saveas.com.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak,

- Şirket adresimize (Meclis Mah. Derviş Sok. No:1 Dadaşlar İş Hanı B/Blok Kat:4 Sancaktepe/İstanbul) bizzat elden teslim edilerek,

- Aynı adrese Noter kanalıyla talepte bulunularak,

- Aynı adrese İadeli taahhütlü posta yoluyla,

- 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

 

 

VERİ SORUMLUSU

 

SAVE AS YAZILIM ELT. BSN. YAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hizmetlerimiz

Sunmuş Olduğumuz Hizmetler

Referanslarımızdan Bazıları