KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

SAĞDIÇLAR GRUBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI,

İŞLENMESİ VE GİZLİLİK

POLİTİKASI[GGD1] 

 

 1. AMAÇ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da koruma altına alınan temel hak ve hürriyetlerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemektedir.

İşbu Politika’nın amacı, ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için uygulama kurallarını ve ilgili yükümlülükleri tanımlamaktır. İşbu “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası” çerçevesinde Sağdıçlar Grubu tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeleri açıklamakta ve böylece ilgili kişi gruplarını bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. KAPSAM:

Bu Politika kapsamında; müşteriler, çalışan adayları, çalışanlar, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçiler, işbirliği içinde olunan şirketlerin çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişiler ve otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verisi işlenen gerçek kişiler bulunmaktadır. Politika, Sağdıçlar Grubu’nun sahibi olduğu Grup Şirketlerinde ya da Sağdıçlar Grubu tarafından yönetilen tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

 1. TANIMLAR:

İşbu Politika kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amaçları çerçevesinde aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır:

Sağdıçlar Grubu: Sağdıçlar bünyesinde yer alan Grup Şirketlerini;

Grup Şirketi: Sağdıçlar Balıkçılık Turizm İnşaat Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin ve/veya hissedarlarının sahibi olduğu şirketlerin hukuki bir varlık olarak tüzel kişiliğini;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri;

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi;

Veri İşleyen: Veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiyi;

İlgili Kişi: Kişisel verileri işlenen gerçek kişiyi;

Hizmet Sağlayıcısı: Sağdıçlar Grubu’nun hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, müşteri vb.) çalışanı;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay;

Veri Kayıt Sistemi: Veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini;

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu;

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu;

Kanun/KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu;

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini;

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini;

Silme: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini;

Yok Etme: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER:

Sağdıçlar Grubu, KVKK’nın 4. Maddesi uyarınca; kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasını teminen aşağıda sıralanan ilkelere uygun şekilde hareket etmekle sorumludur.

 

  1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlenmesi:

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmekte ve bu çerçevede kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirmelerin şeffaflığına ve netliğine önem vermekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması:

Kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktayız.

  1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetlerimiz doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

  1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı, Ölçülü Olma

Kişisel verilerinizi yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemekteyiz.

  1. İlgili Mevzuattan Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verilerinizi işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda, Sağdıçlar Grubu, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri ile imha edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Verilerin İşlenme Şartları” başlığı altında düzenlenen 5. maddesi gereğince; kural olarak, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebilmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu kapsamda kişisel verileriniz Sağdıçlar Grubu tarafından mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde yalnızca aşağıda açıklanan meşru amaçlarla işlenebilecektir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Sağdıçlar Grubu tarafından ilgilinin açık rıza beyanı istenilmektedir.

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI:

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenebilmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Müşteri, Çalışan/Çalışan Adayı, Üçüncü kişi, Tedarikçi/İş ortağı Yetkilisi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizin kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme sebeplerine dayanılarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sisteminin parçası olarak bizzat ilgili kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Kişisel verileriniz; yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına, işbu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’ nın 3. ve 4. maddelerinde yer verilen ilkeler ve amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

Buna göre; Sağdıçlar Grubu tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

 

 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirket’imizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

 • Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket’imiz tarafından aktarılması,

 

 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

 

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Sağdıçlar Grubu, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Sağdıçlar Grup Şirketleri öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.  Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak imha edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR ESASLAR

Sağdıçlar Grubu, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Sağdıçlar Grubu, 6698 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almakta ve Kurul tarafından yayımlanan ilke kararlar ile rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almaktadır.

Grup Şirketlerimiz bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.

Sağdıçlar Grubu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilere kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgi vermekle ve farkındalık yaratmakla; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI:

 

  1. İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri, KVKK'nın 11. maddesi kapsamında aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

  1. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

 

Sağdıçlar Grup Şirketleri’nin kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların ilgili Grup Şirketi’ne yapılması gerekmektedir.

 

İlgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ilgili Grup Şirketi’nin internet adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurabilir veya kimliğinizi tespit edici bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin açıklamaları içeren yazılı Başvuru Dilekçenizi ilgili Grup Şirketi’nin internet adresinde yer alan başvuru yöntemlerinden birini tercih ederek iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda açıklanan yöntemlerle Grup Şirketlerimize iletmeniz durumunda; talebinizin niteliğine göre KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili Grup Şirketi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin tarafınızdan talep edilebileceğini bildiririz.

 

 1. SAĞDIÇLAR GRUBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA İLİŞKİSİ

Sağdıçlar Grubu, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikaların yanı sıra Grup Şirketleri için de temel politikalar oluşturabilir. Sağdıçlar Grubu iç politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve Sağdıçlar Grubu’nun yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

İşbu veri politikası Sağdıçlar Grubu’na bağlı sitelerde ve Sağdıçlar Grup Şirketleri’nin sitelerinde de yayımlanacaktır.

 1. YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA:

İşbu Politika'nın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Politika en güncel hali ile https://www.sagdiclar.com/  sitesinde yayımlanır.

 

SAĞDIÇLAR GRUP

 


 [GGD1]Bu politikanın SAĞDIÇLAR.COM web sitesinde ve diğer Grup Şirketlerinin web sitesinde yayımlanması önerilmektedir.

Hizmetlerimiz

Sunmuş Olduğumuz Hizmetler

Referanslarımızdan Bazıları